شنبه, 26 مرداد 1398

هفته‌نامه شماره 569:  14 مرداد 1398

برگشت 1.4 میلیون چک در شهریور

 گروه حوادث

حدود ۱.۴ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ١٥٦ هزار میلیارد ریال در شهریور ۹۷ در کل کشور برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۰.۸ درصد و ٢٠ درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش ایبِنا، بالغ بر ۹.۷ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ٩٠٩ هزار میلیارد ریال در شهریور ۹۷ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ بـه ترتیب ۷.۳ درصد و ۹.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. 

 چک‌های وصولی

در شهریور ماه ١٣٩٧، درکل کشور حدود ۸.۴ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ٧٥٣ هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۶.۷ درصد و ۷.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، در کل کشور ٨٦ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۸۲.۸ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شد. در شهریور ماه ١٣٩٧، در استان تهران بالغ بر ٣ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ٤٢٣ هزار میلیارد ریال وصول شد.

 چک‌های برگشتی

در شهریور ماه ١٣٩٧، در کل کشور حدود ۱.۴ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ١٥٦ هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۰.۸ درصد و ٢٠ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، در استان تهران حدود ٤٧٢ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٨٨ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد. در ماه مورد گزارش، در کل کشور ۱۳.۹ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱۷.۲ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.

 

وجود 12 راس گورخر برای تکثیر در استان کرمان

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در حال حاضر حدود ۱۰۰۰ گورخر در زیستگاه‌های طبیعی و ۸۵ رأس از این گونه در سایت‌های تکثیر و پرورش وجود دارد. حمید ظهرابی با اشاره به تعداد گورخرهای تکثیر و پرورش یافته در اسارت گفت: جمعیت گورهای رشد کرده در سایت‌های تکثیر و پرورش گورخر، با احتساب ۱۰ رأس گورخر منتقل‌شده در عملیات اخیر (انتقال ۱۰ گورخر از سایت تکثیر خارتوران به پارک ملی کویر) به ۸۵ رأس می‌رسد. این تعداد در شش سایت فعال تکثیر و پرورش گورخر در استان‌های سمنان، یزد، کرمان و فارس وجود دارد. پنج رأس در سایت استان فارس، ۱۲ رأس در استان کرمان ، ۴۰ رأس در سایت‌های استان یزد ( ۱۹ رأس در گوراب، ۲۳ رأس در پنج‌انگشتی و ۱۶ رأس در تنگ حنا) وجود دارد همچنین ۱۰ رأس در سایت سمنان وجود داشت که در عملیات انتقال از خارتوران به پارک ملی جابه‌جا شد. ظهرابی با اشاره به اینکه در حال حاضر سه سایت تکثیر و پرورش در استان یزد، یک سایت در استان فارس، یک سایت در استان کرمان و یک سایت در استان سمنان وجود دارد، تصریح کرد: در این سایت‌ها، گورخرها در شرایط اسارت تکثیر و پرورش می‌یابند و در تعدادی از این استان‌ها، امکان معرفی گونه در همان نقطه به دلیل شرایط نامناسب طبیعی منطقه و تغییرات ایجاد شده در اکوسیستم وجود ندارد اما بر اساس مطالعات صورت‌ گرفته، در استان‌های یزد و سمنان، امکان معرفی و رهاسازی گور در طبیعت وجود دارد.