چهارشنبه, 21 آذر 1397

هفته‌نامه شماره 540:  19 آذر 1397

انهدام کارگاه مشروب

 پاسارگاد

500 لیتر مشروب از سوی ماموران انتظامی سیرجان کشف شد. به گزارش پاسارگاد ماموران انتظامی توانستند یک کارگاه ساخت مشروبات الکلی را در منزلی مسکونی شناسایی کنند. ماموران روز گذشته با دستور قضایی وارد منزل مسکونی شدند و با انهدام کارگاه 500 لیتر مشروب کشف کردند.