پیمانکار نخاله‌ها را جمع نمی‌کند

 پاسارگاد: «به هر که می‌گوییم برمی‌خورد! پیمانکار آمده موزاییک کرده اما نخاله‌ها را جمع نمی‌کند. تازه همین موزاییک‌ها هم دارند کنده می‌شوند. همه‌ی نخاله‌ها را ریخته‌اند توی جوی آب. گناه رفتگر شهرداری چیست؟ یک خیابان را داده‌اند به یک اوستا و یک کارگر. مسئول دفتر فنی می‌گوید روزی 60 متر پیشروی می‌کنند در حالی‌که تا الان 100 متر هم کار نکره‌اند.» این سخنان یکی از اهالی خیابان مولوی است. از میانه‌ی طول خیابان که رد می‌شوی‏، جابه‌جا توی جوی خالی آب تکه‌های موزاییک و مشت مشت خاک نرم جا خوش کرده‌اند. بخشی از یک طرف خیابان موزاییک شده و بخش‌های بیشتری در دو طرف هنوز باقی هستند. هنگام بازدید، کنار یکی از تیرهای چراغ برق به موازییک‌های شل شده برمی‌خوریم که تعدادی از آن‌ها کنده شده‌اند. نصب نامناسب این بخش و عدم اتصال به جدول کنار خیابان موجب شده تا تکه‌های موزاییک شل و کنده شوند. اما مهم‌ترین مشکل این خیابان خاک رها شده و تکه‌های موزاییک ریخته شده در جوی است.