سه شنبه, 04 آبان 1400

هفته‌نامه شماره ۶۷۴ | ۲۶ مهر ۱۴۰۰

کشف 200 بوته خشخاش

 پاسارگاد:
ماموران پاسگاه انتظامی بلورد 200 بوته خشخاش را کشف کردند. به گزارش پاسارگاد ماموران پاسگاه بلورد در جریان قرار گرفتند که فردی در یکی از روستاهای چهارگنبد در مزارع کشاورزی خود اقدام به کشت خشخاش کرده است. ماموران به محل این باغ مراجعه و بوته‌های خشخاش را کشف کردند در این رابطه یک نفر دستگیر شد.