شنبه, 30 تیر 1397

هفته‌نامه شماره 519: 25 تیر 1397

دست زمین خواران از ۴ هکتار اراضی ملی و جنگلی کوتاه شد
 مهر:دادستان عمومی وانقلاب کرمان گفت: بیش از چهار هزار اراضی ملی و کشاورزی رفع تصرف شده و دست زمین خواران سود جو از تعرض به اراضی ملی، دولتی کوتاه و متهمین تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.دادخدا سالاری گفت: زمین خواران به صورت شبانه برای تصرف اراضی ملی و جنگلی حاشیه شهر کرمان به این مناطق هجوم و دست درازی کرده اند که با توجه به تدابیر قضایی و انتظامی اتخاذ شده ۴۹ مورد عملیات توسط فرماندهی انتظامی و انتظامی شهرستان کرمان و در قالب چندین اکیپ و تیم ویژه به صورت شبانه روزی انجام شده است.وی افزود:با حساسیت دستگاه قضایی  امر مقابله با زمین خواری و حاشیه نشینی روند مطلوبی را سپری کرده و امور مربوطه با سرعت قابل قبولی در حال رصد و انجام است.