تراز تجاری استان کرمان منفی است

- مهر: معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کرمان گفت: میزان واردات استان کرمان در هفت ماهه امسال بیشتر از صادرات بوده و این امر تراز تجاری کرمان را منفی کرده است.محمد فدایی با اشاره به تاثیر بسزای کارگروه توسعه صادرات استان کرمان در افزایش صادرات گفت: جلسات این کارگروه کم بوده و باید تعداد این جلسات افزایش پیدا کند فدایی اظهار کرد: در هفت ماهه سال جاری واردات استان کرمان بیشتر از صادرات بوده است و این واردات در خصوص قطعات خودرویی کارخانجات خودروسازی استان کرمان است. وی با اشاره به اینکه نباید در قطعات خودرو واردات داشته باشیم، بیان داشت: با اینگونه واردات تراز تجاری استان منفی می شود و مجبور می شویم با صادرات پسته این زیان را جبران کنیم.