سه شنبه, 06 فروردين 1398

هفته‌نامه شماره 552:  20 اسفند 1397

با وضعیت کنونی، تولید پسته توجیه اقتصادی ندارد

- ایسنا: معاون سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: برخی کشاورزان 800 کیلوگرم در هکتار پسته تولید می کنند که از نظر ریالی و مصرف آب به صرفه نیست و با این وضعیت، محصول کشاورز توجیه اقتصادی ندارد. محمدرضا پورخاتون گفت: در راستای اجرای طرح همیاران آب استان کرمان، تلاش می کنیم با مشارکت کشاورزان برخی باغات پسته را از آب انداخته و عملکرد در سطح را افزایش بدهیم. وی در ادامه درباره صادرات پسته عنوان کرد: وظیفه ما تولید محصول است و امروز تهدید ما در حوزه پسته، تهدید تولید است که مربوط به چندین سال بوده و منابع آب ما با چالش اساسی مواجه شده و در حوزه حاکمیتی نتوانسته ایم درست مسئله آب را مدیریت کنیم.