رییس جدید کیست؟

- گروه خبر: رییس هیات فوتبال سیرجان از استعفای خود طی روزهای آینده خبر داد. این خبری بود که هفته گذشته در فضای مجازی و هفته‌نامه پاسارگاد منتشر شد. به اینکه چقدر احتمال رخ دادن این استعفاء وجود دارد، کار نداریم. اقبال عمومی از یک سو و حضور تیم‌های متعدد در لیگ‌های معتبر کشوری از سوی دیگر باعث شد که پست ریاست هیات فوتبال یک پست کلیدی باشد. امیدواریم مسئولان امر در انتخاب رییس جدید شایسته‌سالاری را مد نظر داشته باشند. البته فقط  امیدواریم مطمئن نیستیم!