درباره غفلت‌هاي شوراي شهر سيرجان 

اندر خم يك كوچه 

- امين شول سيرجاني

 اجازه بدهيد همين اول كار برويم سر اصل مطلب و وقت را به بطالت نگذرانيم. مناسبت تشكيل شوراهاي شهر و روستا فرا رسيده و اين روز را بايد به منتخبان مردم در شوراهاي شهر و روستا تبريك گفت. اما بعد از عرض تبريك، حرف‌هاي بسياري براي گفتن باقي مي‌ماند. حرف‌هايي كه قبل از اين هم بارها به شيوه‌هاي مختلفي از طرف مردم و رسانه‌ها و اهل نقد و نظر بيان شده‌اند و شايد از جنبه‌اي تكرار مكررات به حساب بيايند. اما چه كنيم كه هنوز اندر خم يك كوچه‌ايم. راه دوري نرويم براي نمونه اگر به تجربه فعاليت پنج دوره فعاليت شوراي شهر سيرجان نگاهي گذرا بيندازيم متوجه مي‌شويم كه به رغم برخي اقدامات مثبت و قابل تحسين، رويكرد كلي شوراي شهر سمت و سوي مناسبي نداشته است. به عبارت ديگر محورهاي مهمي از مديريت شهري كه بايد مورد توجه شوراي شهر در ادوار گذشته قرار مي‌گرفت، همواره با غفلت شورانشينان مواجه شده است. يكي از نقاط ضعف شوراي شهر سيرجان در گذشته و همين حالا؛ فرو غلتيدن در «روزمرگي» است. روزمرگي سم مهلك شوراهاست. درگير شدن به حاشيه‌هاي پررنگ‌تر از متن كه به دليل فقدان مهارت گفت‌وگو و چانه‌زني بعضا كار را به جاهاي باريكي هم كشانده، موجب غفلت شوراي شهر از حركت در چارچوب برنامه بوده است. شوراي شهر همواره از فقدان سياست‌هاي مشخص و تدوين نشدن برنامه مديريت شهري رنج برده است. بگذريم كه در اندك مواردي هم كه سخن از تدوين برنامه مطرح شده درك برخي شورانشينان از «برنامه» به شعارهاي معمول تبليغات ايام انتخابات محدود بوده است. اين چنين است كه شوراي شهر در عمل مكانيزم سياست‌گذاري و نظارت بر عملكرد شهرداري را از دست داده و در مواجهه با ساير سازمان‌هاي مرتبط با مديريت شهري هم منفعل عمل كرده است. 

شوراي غرق‌شده در روزمرگي و حاشيه، اولويت‌هاي مديريت شهري سيرجان را ناديده گرفته است. براي مثال در طول عمر شوراها هنوز براي مسئوليت‌هاي اجتماعي شهرداري در سيرجان سياست‌گذاري نشده است و در نتيجه هر شهرداري كه سر كار آمده مطابق با سليقه خودش براي حوزه اجتماعي، ورزشي و زيباسازي شهرداري تصميم‌گيري كرده است. يا در حوزه اصلاح و بهبود روش‌هاي درون سازماني اقدام روشني صورت نگرفته است. بعد از رسوايي فساد مالي چند سال قبل انتظار مي‌رفت آيين‌نامه‌هايي براي حركت مديريت شهري در مسير شفافيت تدوين شود و مردم «محرم» اطلاعات شهرداري و شوراي شهر به حساب بيايند تا از زمينه‌هاي احتمالي بروز فساد در اين ساختار معيوب كاسته شود. اما كو گوش شنوا؟ اين روزها كه برخي از شوراهاي شهر در كلانشهرهاي كشور تجربه‌هاي مثبتي از عملكردشان را به نمايش گذاشته‌اند؛ مي‌توان آرزو كرد شورانشينان در سيرجان هم اين حركت‌ها را الگوي خودشان قرار دهند. عملكرد مثبت شوراي شهر شيراز در دفاع از باغات اين شهر، عملكرد مثبت شوراي شهر كرمان در برخي حوزه‌ها از جمله انتخاب شهردار، راه‌اندازي سايت افشاي اطلاعات مالي قراردادها در شوراي شهر تهران و رويكرد فرهنگي مديريت شهري جديد شهر مشهد در اداره اين شهر از جمله اقدامات مثبتي است كه اميد مي‌رود تلنگري هم به ذهن اعضاي شوراي شهر سيرجان بزنند. اين گوي و اين ميدان!