چاپ

بازیابی اخلاق معلمی ضرورتی فرهنگی است

- حجت ژاله: در روزگار دگرگون شدن همه چیز، راه و رسم تعلیم هم تغییر بسیار کرده است؛ آموزش دیگر فقط حرفه معلمان نیست و معلمان نیز فقط «فرهنگی‌ها» نیستند. آموزش عمومیت یافته و از قاب کلاس و درس بیرون آمده و مثل هرکالایی بر پیشخوان خرید و فروش نشسته است. پیشه معلمی که روزگاری نمود حق آموختن شهروندان و تکلیف دولت در تضمین این حق از طریق آموزش همگانی و رایگان بود؛ به روابط خصوصی فروشنده و مشتری تقلیل یافته. بار سنگینِ آموزش بر دوشِ خانواده، مدرسه را به خانه کشانده و هر دو نهاد را از مفهوم تهی کرده است. سست شدن توأمان اقتدار خانه و مدرسه شاید ابتدا نویدبخشِ رهایی و توسعه آزادی‌های فردی بود؛ اما از تعلق و تعهد اجتماعی کاست و در نهایت از آزادی‌های فردی هم معنا زدود. زیرا استقلال فرد در گرو مواجهه تعالی‌بخش با نهادهای جمعی است و در خلأ این نهادها آزادی فردی هم بی‌معنی است. بزرگداشت هفته معلم در این ازدحام اما صدای نحیفی است برای یادآوری اهمیت «فرهنگی‌ها» در فرهنگ عمومی و تأکید بر این نکته که بازیابی اخلاق معلمی ضرورتی فرهنگی است. این یادداشت را با نام و شعری از معلم یگانه و الگوی بارز اخلاق معلمی زنده یاد استاد کوچکی به پایان می برم. 

در شب تاریک و ظلمت شمع رخشانی معلم       

 یکه‌تاز شاهراه علم و ایمانی معلم

شرمگینم من چه گویم تا سزاوار تو باشد          

 هر چه گویم نیک دانم بهتر از آنی معلم