سه شنبه, 31 ارديبهشت 1398

هفته‌نامه شماره 559:  30 اردیبهشت 1398

شناسایی هفت هزار اثر تاریخی در استان

- پاسارگاد: معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های سازمان میراث فرهنگی کشور گفت: در استان کرمان حدود هفتهزار اثر تاریخی شناسایی شده که از این تعداد 700 اثر ثبت ملی و هفت اثر ثبت جهانی شده است. تاجیک در مراسم تجلیل و معرفی مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع دستی استان کرمان گفت: استفاده از ظرفیت‌های میراثی و گردشگری یکی از راه‌های کاهش وابستگی به نفت است. وی افزود: در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری ظرفیت‌های بسیار خوبی در کشور وجود دارد و در شرایطی که فشار دشمنان به نظام بیشتر شده باید به دنبال راه‌های جدیدتری باشیم. در این جلسه فرخی به عنوان مدیرکل جدید میراث فرهنگی استان کرمان منصوب شد.