دفن در بهشت زهرا باز هم ممنوع شد!
پاسارگاد
ممنوعيت دفن در بهشت زهرا تاکنون چندين و چند بار عنوان شده اما هيچ وقت اجرايي نشده است. حالا بعد از بحث بر سر نرخ خودياري دفن اموات، شهرداري تصميم گرفت تا مصوبهاي را که 4 سال از زمان تصويب آن ميگذرد، اجراکند. بر طبق اين مصوبه دفن در بهشت زهرا ممنوع است و همه اموات بايد در آرامستان به خاک سپرده شوند.
تصميمي که نارضايتيهايي زيادي را هم به همراه دارد اما داوودقاسميبابتبهتاخيرافتادناجراياينمصوبهعذرخواهيکرد و معتقد است: «اجرايي شدن اين مصوبه نياز به يک عزم جدي داشت که الان اين تصميم گرفته شده است. از شنبه آرامستان محل دفن اموات است، تعرفه آن هم کاملا مشخص است و هيچ مشکلي در زمينه محيط زيست، بهداشت و آب منطقهاي ندارد.»
اعلام اين خبر در جلسه چهارشنبه شوراي شهر، مخالفت برخي از اعضا را به همراه داشت. ايراندخت رضايي يکي از اين اعضا بود:«بحث روي قيمت خودياري بود نه دفن نکردن اموات در بهشت زهرا، تا الان هم اين مصوبه اجرايي نشده و هنوز هم جاي خالي زيادي در بهشت زهرا وجود دارد.» رضايي که به شدت از اين تصميم شهرداري عصباني شده بود ادامه داد: «اين مصوبه به حقي نيست، هيچکس حق ندارد قبر يک مسلمان راخرابکند و به پارک تبديل کند. قبرستان 17شهريورهم که پارک شد اشتباه بزرگي بود.»
نسرين امينيزاده که معتقد است اين تصميم يکباره را راهکار مناسبي نيست:«بايد به اجرايي شدن اين مصوبه شيب مناسبي بدهيد، مثلااول يک تعرفه بالا براي دفن در بهشت زهرا تعيين کنيد و بعد کمکم دفن را ممنوع کنيد.» اين نظريه با مخالفت روبرو شد چرا که قبرستان فقير و ثروتمند به وجود ميآيد.
شهدا را زير سئوال نبريم
شهردار به وجود تناقضهايي در اجراي مصوبه اشاره کرد:«در اين بحث تناقض واختلافهايي وجود دارد، يکي بحث دفن شهدا و جانبازان است.» رييس شورا اين موارد را استثنا برشمرد اما محمد معتمديزاده که در جلسه حضور داشت، نظري مخالف داشت: «با اين کار دوگانگي پيشميآيد و عملا شهدا را زير سوال ميبريم و حرف و حديث پيش ميآيد.»
صحبت از تناقضات که پيش آمد ايراندخت رضايي درباره زمينهاي خصوصي در بهشت زهرا پرسيد و شهردار در پاسخ گفت: «هيچ استثنايي وجود ندارد.» امينيزاده: «ميخواهيم کاري انجام دهيم که خلاف نظر محيط زيست نباشد، اما برايم سئوال است، مگه مرده با مرده فرق دارد؟از يک طرف بحث محيط زيست رامطرح ميکنيم از طرف ديگر اين موضوعرا نقض ميکنيم.»
در نهايت مديريت اين موضوع از سوي شورا به شهردار واگذار شد و قاسمينژاد اعلام کرد: «دفن در تمام قبرستانهاي داخل و اطراف شهر ممنوع شد (به جز قطعه شهدا) و از اين پس فقط دفن در آرامستان انجام ميشود.»
اعلام اين خبر چندان به مذاق ايراندخت رضايي کهاز مخالفان جدي اجرايي شدن مصوبه ممنوعيت دفن در بهشت زهراي سيرجان است خوش نيآمد و در حين جلسه فشارخونش بالا رفت و جلسه را ترک کرد.