پاسداشت انصاف و عدالت
 علي شهابي*
يک: مدتي ست که يکي از نمايندگان مخالف دولت در مجلس شوراي اسلامي از تريبون هاي عمومي وضعيت شرکت ملي صنايع مس ايران را اسفبار مي خواند و با تهديد اعضاي دولت، خواهان تغيير مديريت اين شرکت مي شود.
دو: بدون توجه به گزارش عملکردي که توسط اين شرکت ارائه شده و شرايط شرکت را در بهترين وضعيت ممکن در دهه گذشته ميداند و با مرور نظر کارشناسان اين حوزه و نيز کدال بورس، به نظر مي رسد دولت يازدهم توانسته اوضاع اسفبار ايجاد شده در اين شرکت در ساليان گذشته را به طرز حيرت آوري سامان ببخشد و اعتبار اين شرکت بزرگ را مجددا احيا کند.
سه: با مروري بر ليست اعضاي هيات مديره اين شرکت در دولت گذشته، نام اين نماينده مجلس نيز به چشم مي خورد. طبيعتا انتظار مي رود ايشان اشراف بيشتري نسبت به ديگران به شرايط اين شرکت داشته باشد. کمترين انتظار اين است که وي ضمن ارائه گزارشي از دوران مديريت خود و همفکرانشان بر اين شرکت، به صورت مستدل و نه با رفتارهاي هيجاني، کمک کنند تا همگان بتوانند مقايسهاي ساده بين عملکرد اين شرکت در دولت گذشته و دولت فعلي داشته باشند.
چهار: اين که ما از دولت فعلي خوشمان نيايد و تمام تلاشمان را بکنيم تا دولت دلخواه بر سر کار آيد يک مساله است و اينکه شب و روز دنبال مچگيري و تخريب دستاوردها باشيم مسالهاي ديگر است. اگر کسي قايل به هيچ حد و مرز اخلاقي در رقابتهاي سياسي نباشد دليل نميشود که پاي شرکتهاي بزرگ که ستونهاي اقتصاد اين کشور هستند را به منازعات سياسي باز کند.
پنج: مثل معروف «ماهي از سر گنده گردد ني ز دم» بار ديگر درستي خود را نشان داد. اينکه با يک انتصاب مدبرانه در صنعت مس و بازگرداندن يکي از مديران جهادي و موفق به اين حوزه، با همان مديران و کارکنان و کارگران، عملکرد يک مجموعه عظيم دگرگون ميشود نشان از نقش کليدي مديريت در مناسبات اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه دارد. عملکرد دولت يازدهم در تدبير و اميدآفريني و به کارگيري ظرفيتهاي شاخص انساني در اکثر حوزهها قابل تقدير است.
شش: سياست شرکت مس براي عبور از کنار اين حواشي اگرچه قابل تقدير است و باعث جلوگيري از  فروافتادن يک شرکت بزرگ اقتصادي در حواشي زيانبار شده اما بار مظلوميت دولت يازدهم را مضاعف کرده است. همگان به خاطر دارند که در دولت گذشته اين شرکت و شرکتهاي اقماري آن جولانگاه سياسيون و ناآشنايان به اين صنعت شده بود به گونهاي که اگر تدابير هوشمندانه و البته سختگيرانه در دولت يازدهم نبود، صنعت مس هم به جرگه صنايع رو به زوال و ورشکسته پيوسته بود. انتظار ميرود نه براي تخريب گذشتگان، بلکه صرفا براي پاسداشت انصاف و عدالت، مسوولان مربوطه گره از زبانها باز کنند و از روسفيدي دولت يازدهم سخن بگويند.
*مدير پروژه احيا و توسعه صنايع دستي پايه مس
منبع: خبرآنلاين