بياييد شاديهايمان را تقسيم کنيم
- کاظم اجودي
 اسفندماه هميشه براي ما ايرانيها يادآور بهار و سال نو بوده و هست. در اين ايام بهخصوص خانمهاي خانهدار، کارهاي خانهتکاني و خريدهاي مربوط به عيد را کمکم شروع ميکنند. گويي عيد براي ما رنگ و بوي ديگري دارد. ايرانو چند کشور فارسيزبان اين سنت واقعا سنتي کهن و باستاني را گرامي ميدارند.
به لطف و رحمت الهي، سيرجان شهري است که نسبت به خيلي از مناطق ديگر، مردمانش از امکانات و رفاه بيشتري برخوردار هستند. آن هم به واسطهي وجود معادن گلگهر، باغهاي پسته، کاميونداري و تجارت. شايد بتوان گفت بيش از نيمي از سيرجانيها در اين رشته مشغول به کار هستند. بهخصوص کشاورزي که به برکت بارندگيهاي اخير انشاالله در سال 96 رونق بيشتري خواهد گرفت. پس بياييد در اين باقيمانده سال، شاديهايمان را تقسيم کنيم. در خانه شيريني نپزيد؛ فرشها را به قاليشوييها بسپاريد؛ در خانهتکانيها از نيروهاي مورد اعتماد شرکتهايخدماتيرا به کار بگيريد، خودتان آجيل برشته نکنيد. خيليها يک سال منتظر ماندهاند که عيد شود و کسب و کارشان رونق گيرد. آيا تا به حال به اين موضوع فکر کردهايد که اگر همه ما در خانه شيريني بپزيم منجر به بيکار شدن تعداد زيادي از کارگران قناديهاي شهرمان ميشويم؟ آنها هم از درآمد ما سهمي دارند. آيا ميدانيد کارگران قاليشوييها به فرزندانشان قول لباس عيدي دادهاند؟ پس لطفا با آنها مهربان باشيد و آنها را هم در شاديهاي نوروز خود شريک کنيد.