خريد 8 ميليون تومان وسيله ورزشي براي زندان سيرجان
- پاسارگاد
در هفتهاي که گذشت به 600 خانوار تحت پوشش انجمن حمايت از زندانيان سيرجان سبد کالا داده شد و يک خير سيرجاني هم هشت ميليون تومان وسيله ورزشي  براي زندان سيرجان خريد.
اين خير سيرجاني در راستاي کمک به تقويت برنامههاي فرهنگي، ورزشي به منظور اصلاح و تربيت زندانيان هشتاد ميليون ريال تجهيزات ورزشي خريداري و به زندان سيرجان اهدا کرد. روح الله سلحشور رييس زندان سيرجان با اعلام اين خبر افزود: از آنجايي که جمعيت زيادي از زندانيان جوان بوده و ورزش نقش اساسي در پر کردن اوقات فراغت و اصلاح تربيت آنان دارد با پيگيري به عمل آمده گروه مالي و توسعه گردشگري نسبت به خريد هشتاد ميليون ريال وسايل و تجهيزات ورزشي و به زندانيان اهدا کرد. سلحشور ضمن تقدير از مهدي جهانگيري رييس هيات مديره و منصور زيدآبادي مديرعامل گروه مالي گردشگري بابت خريد تجهيزات ورزشي به زندانيان، اقدام خير آنان را باعث رونق فعاليتهاي ورزشي و شاد کردن دل زندانيان دانست.
تهمتن صادقي مديرعامل انجمن حمايت از زندانيان سيرجان هم گفت: اين انجمن 600 خانواده زنداني را تحت پوشش دارد. به گفتهي وي پيش از نوروز 10 کيلوگرم برنج، 10 کيلوگرم مرغ، يک حلب روغن و يک کارتون قند به عنوان سبد کالا به خانوادهها اهدا شد. وي ادامه داد: در سال جاري تمامي زندانياني که به خاطر کمتر از پنج ميليون تومان بدهي در زندان به سر مي بردند، آزاد شدند و هم اکنون هيچ زنداني جرايم غيرعمدي با بدهي کمتر از پنج ميليون تومان در زندان نيست.