کاهش 23 درصدي جرم فرار از خدمت
- پاسارگاد
در سال جاري جرم فرار از خدمت در کشور 23 درصد کاهش يافته است.
به گزارش خبرگزاري ميزان، حجتالاسلام والمسلمين بهرامي رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح  در کرمان گفت: با مديريت سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان، جرايم در کرمان کنترل شده است. به گفته وي در کل کشور بهدليل توجهي که به امر پيشگيري از وقوع جرم در نيروهاي مسلح شده، جرايم مختلف تحت کنترل درآمده است. وي افزود: در سال جاري جرم فرار از خدمت در کشور 23 درصد کاهش يافته است.
اين مقام قضايي ادامه داد: قتل و خودزني نيز نسبت به سالهاي گذشته در حال کاهش است که اين مهم نشان از افزايش ظرفيت تحمل در بين نظاميان به خصوص عوامل نيروي انتظامي دارد. حجتالاسلام والمسلمين بهرامي تصريح کرد: وضعيت به نحوي شده که مشکلات سربازان در محل خدمت با توجه فرماندهان و ارايه مشاوره از جهات مختلف کنترل شده است. رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح در بخش ديگري از صحبتهايش، يکي از اهداف حضور در استان کرمان را سرکشي از واحدهاي ذيربط و بررسي وضعيت خدمترساني به مردم عنوان کرد.
وي بازديد از دادسراي نظامي ناحيه سيرجان را جزو برنامههاي اين سفر عنوان کرد و افزود: حضور در مجمع استاني پيشگيري از وقوع جرم نيروهاي مسلح کرمان از ديگر برنامههاي اين سفر است. رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح با بيان اينکه مشکلات استانها با هم متفاوت است، تصريح کرد: وضعيت هر استاني بهدليل موقعيت جغرافيايي و شرايط اجتماعي و فرهنگي بسيار متفاوت است و مشکلات هر استاني وابسته به خود آن استان است و نميشود آن را با جاهاي ديگر مقايسه کرد. حجتالاسلام والمسلمين بهرامي بيان کرد:  استان کرمان به خصوص جنوب آن، به دليل جغرافياي منطقه، از قبل به محل قاچاق کالا تبديل شده بود اما امروز نيروي انتظامي با تلاش خود توانسته تا حدود زيادي جلوي اين کار را بگيرد و اوضاع را تحت کنترل خود درآورد.