85 درصد فوتيها در تصادفات نوروزي بومي هستند
- گروه حوادث
سال گذشته پليسراه سيرجان از هر  ارگاني که ميتوانست کمک گرفت تا تصادفات جادهاي را در ايام سال نو کم کند. سربازان پايگاه نيروي دريايي سيرجان و خودروهاي گلگهر به کمک آمدند و پاي خيران هم براي کمک به پليسراه باز شد. تابلوها با پيامهاي هشدارآميز در تمامي جادهها نصب شد و 20 روز ماموران به مرخصي نرفتند. البته مرگ پنج نفر در يک تصادف کام ماموران پليسراه را در تعطيلات نوروزي تلخ کرد. فرمانده پليس راه در گفتوگو با پاسارگاد اشاره ميکند؛ بيش از 85 درصد کشتهها در ايام نوروز  بومي هستند و بايد شهروندان سيرجاني حواسشان به رانندگي بيشتر باشد.
- پليسراه سيرجان هر ساله برنامههايي براي کاهش تصادفات در جادههاي سيرجان دارد امسال هم برنامه خاصي وجود دارد؟
 بله. کارهاي پارسال را تکرار ميکنيم.
در مورد کارهاي پارسال توضيح ميدهيد؟
 از پايگاه دريايي نيرو گرفتيم و  در برخي از محورها مستقر کرديم. امسال تعداد اين نيروها را بيشتر ميکنيم. پارسال چهار گشت نامحسوس در محورهاي سيرجان تردد داشت که امسال به شش گشت افزايش پيدا ميکند.
- خودروها را گلگهر درا ختيارتان ميگذارد؟
بله. از گلگهر ماشين ميگيريم. تعداد تابلوهاي اطلاعاتي و هشدار را زياد ميکنيم. با ميراث فرهنگي يک کار ترکيبي انجام ميدهيم. آنها که جاذبههاي شهري را روي تابلوها معرفي ميکنند ما در کنار اين معرفي يک پيام ترافيکي به رانندهها ميدهيم.
-  از عملکرد سال گذشته راضي بوديد؟
عملکرد سال گذشته خارج از اين که اتفاقي افتاد و 5 نفر کشته شدند ما خوب کار کرديم. در روانسازي ترافيک در روز 13 نوروز مردم راضي بودند و خيلي تقدير و تشکر کردند. 20 روز شبانهروز صددرصد بچههاي پليسراه سر کار بودند. امسال هم به همان منوال سال قبل است.
- تمرکز پليسراه در نوروز امسال روي چه مسايلي متمرکز  است؟
 امسال ميخواهيم روي موتورسيکلتسوارها، وانتبارها و توقيف خودروهاي داراي رفتار پرخطر شديدا کار کنيم. کليه توانمان را روي اين موارد صرف ميکنيم و از همکاري دهيارها و بخشدارها در روستا کمک ميگيريم. محورهاي فرعي روستايي جزو آمار ما به حساب ميآيد همانطور که در راههاي اصلي تعداد سفر زياد ميشود در راههاي روستايي هم تردد بيشتر ميشود. با توجه به دوطرفه بودن راههاي روستايي خطر بيشتر است. بار سفر وقتي که زياد شود ميزان خطا و اشتباه هم زياد ميشود.
- ايستگاههاي پليسراه در کدام محورها  مستقر هستند؟
5 ايستگاه را در ايام نوروز فعال ميکنيم. امسال در اولويت کاري پليسراه تست الکل قرار گرفته و در جلسهاي که با رياست محترم دادگستري برگزار شد، کارگروهي براي پيشگيري از جرم تشکيل و مصوب شد که با صورتجلسه پاسگاه انتظامي و پليسراه مقام قضايي در اين مسئله ورود پيدا کند و تصميمات سختي گرفته شود.
- آيا آناليزي از وضعيت تصادفها در ايام نوروز وجود دارد؟
بله. طبق آمارها در محورهاي سيرجان در سال گذشته 3 ميليون مسافر تردد کردهاند و اينها همگي غيربومي بودهاند. ولي در آمارهاي ما بيشتر کشتهشدهها متاسفانه بومي هستند. 85 درصد قربانيان تلفات جادهاي ما در اين چهار سال که من سيرجان بودهام بومي بودند.
- چه بايدکرد؟
بايد بحث بوميسازي طرح نوروزي را گسترش بدهيم. نه تنها پليسراه بلکه آموزش و پرورش، ميراث فرهنگي، اداره ارشاد، اورژانس، هلالاحمر و ... به نوعي ميتوانند در اشاعه فرهنگ ترافيک کمک کنند. قرار نيست جوابگوي همه مشکلات و معضلات  پليس باشد. انضباط بخشيدن به وضعيت ترافيک و هدايت ترافيک به عهدهي پليس است، اما ريشهيابي را فرد ديگري بايد انجام دهد. ما فراتر از مسئوليت خودمان هم کار ميکنيم. بچههاي ما ايثار ميکنند صرفا هم به خاطر مردم است.
- پس شما معتقديد که ماموران پليسراه در ايام نوروز ايثار ميکنند.
در اتفاقي که براي آتشنشانان پلاسکو افتاد (بسيار هم تلخ بود) مردم سيرجان با اهداي گل به آتشنشانان سيرجان با آنها ابراز همدردي کردند. اما در هفتهي گذشته چند نفر از پرسنل پليسراههاي کشور شهيد شدند از جمله سرباز سيرجاني آقاي طلابيگي در تصادف حين ماموريت جان خود را از دست داد. به يک مامور در بندر جاسک تيراندازي شد. يک مامور در بوران و برف با سقوط بهمن شهيد شد. درست است در سيرجان نبوده ولي همکاران ما بودند اين شهادتها در طول سال تکرار ميشود. چندي پيش ورودي شهر کرمان مرحوم اکبري که براي روانسازي ترافيک رفته بود، کشته شد. در هفتههاي گذشته با بارش برف 10 شبانهروز جاده يخ زده بود و چند بار ستاد بحران برگزار کردند ولي هيچکس احوالي از ما نپرسيد و تقدير نکردند. حتي خودمان شن و نمک زير لاستيکهاي تريليها که زنجير چرخ همراهشان نبود پاشيديم. اين اسمش از خودگذشتگي است. از طرف خودم و همکارانم ميخواهم که مردم بچههاي پليسراه را با يک نگاه بهتري ببينند و با آنها همکاري داشته باشند. تا زماني که همکاري و همفکري و همدلي مردم نباشد نميتوانيم در بحث کاهش تلفات رانندگي موفق باشيم.
- همکاري مردم با شما چگونه است؟
هدف ما اين است که راننده به يک آرامش برسد و با آرامش رانندگي کند. کساني که احساس ميکنند راحت ميتوانند از گير قانون دربروند اينها از اعتماد پليس سوءاستفاده ميکنند و نميدانند پليس کاري که انجام ميدهد براي خود مردم است. بايد در بحث فرهنگسازي بيشتر کار کنيم که مردم بدانند جايگاه خوبي دارند و با يکسري رفتار نامناسب فرهنگ خودشان را زير سئوال نبرند.
- نقاط حادثهساز در محورهاي سيرجان مشخص شدهاند؟
باتوجه به گستردگي حوزه استحفاظي ما پراکندگي تصادفات را داريم. نقاط حساس را ما تحت عنوان نقاط حادثهخيز و حادثهساز شناسايي کرديم و به اداره راهبري و حملونقل و پايانهها معرفي کرديم. نقاطي که بيشتر احتمال حوادث ترافيکي ميدهيم تيم گشتي اعزام ميکنيم.
- هنوز هم اکثر تصادفات منجر به فوت در سيرجان واژگوني هستند؟
در مجموع 45-40 درصد تصادفات و 70 درصد فوتيها مربوط به واژگوني است. علت هم عدم توجه به جلو است. عدم توجه به جلو از خستگي و خوابآلودگي، استفاده از تلفن همراه، حواسپرتي و مشکلاتي که ميتواند ريشه جانبي ديگري داشته باشد مثل اختلاف خانوادگي و ... ناشي ميشود. توصيه ميشود در زمان خستگي و خوابآلودگي تحت هيچ شرايطي رانندگي نکنند. معمولا در ورودي شهرها بيشترين آمار واژگوني را داريم.
- چرا؟
 چون ابتداي مسير راننده استراحت ميکند ولي ورودي شهرها ميبيند فاصله زيادي که نيست رانندگي ميکند، توانايياش براي رانندگي جوابگو نيست و مردمک چشم نميتواند عمل بکند و پلکها روي هم ميآيد و مغز خواب و باعث واژگوني ميشود. توصيه ميکنم اگر خسته هستند و نميتوانند تشخيص درستي از اطرافشان داشته باشند اقدام به رانندگي نکنند..