سه شنبه, 29 خرداد 1397

هفته‌نامه شماره 516: 28 خرداد 1397

شماره هفته نامه
متفرقه خدمات

نام نیکو اعتبار ماست 

اجرای صفر تا صد ساختمان (نقشه، فونداسیون، ستون، سقف و اجرای کامل معماری شما) 

09131453602 محمودی

********************************************************* 

یک عدد شناسنامه، برگ سبز خودرو به شماره پلاک 814 د 28 ایران 65 بنام احمد اسماعیل‌زاده فرزند جعفر مفقود گردیده از یابنده تقاضا می‌شود با این شماره تماس حاصل نماید 

09131785876

********************************************************* 

کارت هوشمند رانندگان بنام جعفر یاراحمدی قرائی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد 

********************************************************* 

جواز تفنگ دولول سوار به شماره 61808966 بنام مهدی قلعه‌خانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد 

********************************************************* 

سفت‌کاری ساختمان پذیرفته می‌شود 

09140605394 

********************************************************* 

 

دوشنبه, 28 خرداد 1397