دوشنبه, 29 مرداد 1397

هفته‌نامه شماره 524: 29 مرداد 1397

شماره هفته نامه
متفرقه خدمات

گروه ساختمانی پایدار 

طراحی، نظارت و اجرای پروژه‌های ساختمانی (صفر تا صد) 

انجام مراحل پروانه ساختمانی، تغییر نقشه و بازسازی ساختمان‌های قدیمی (تعمیرات کلی) 

09131453602 محمودی

********************************************************* 

کار کاشی، سرامیک و سنگ‌های تزئینی داخل ساختمان و بین کابینت پذیرفته می‌شود 

با بهترین کیفیت 

09133456374

********************************************************* 

پروانه تاسیس واحد تولیدی گلخانه به شماره 199180 بنام فاطمه زیدآبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد 

********************************************************* 

 

دوشنبه, 29 مرداد 1397